Łęgowo: Wykonanie samonośnej, sztucznej ścianki wspinaczkowej na terenie hali sportowej Zespołu Szkół w Łęgowie.
Numer ogłoszenia: 254604 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Łęgowie , ul. Szkolna 9, 83-031 Łęgowo, woj. pomorskie, tel. 058 682 85 24, faks 058 682 85 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie samonośnej, sztucznej ścianki wspinaczkowej na terenie hali sportowej Zespołu Szkół w Łęgowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie samonośnej (posadowionej na fundamencie bez możliwości mocowania do konstrukcji hali) sztucznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni ok. 45m² na terenie hali sportowej Zespołu Szkół w Łęgowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Gminy Pruszcz Gdański i zgody autora projektu hali sportowej zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do siwz i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zslego.neostrada.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w sekretariacie Zespołu Szkół im. Bohaterów Grudnia 70 w Łęgowie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2009 godzina 09:00, miejsce: w sekretariacie Zespołu Szkół im. Bohaterów Grudnia 70 w Łęgowie.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).